Editio streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ben je ontevreden over deze dienstverlening, dan vragen wij je hierover contact op te nemen met Bob van der Burg via contact@editio.nl

Wil je een officiële klacht indienen? Om je te verzekeren van een goede afhandeling van je klacht heeft Editio een duidelijke klachtenprocedure. Editio beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

De procedure

1. Klacht indienen
Je kunt je klacht schriftelijk indienen, omdat je tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. Je ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

2. Je klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met je zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Editio gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld, waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht. Bovendien ontvang jedan een indicatie van wanneer uitsluitsel over je klacht zal worden gegeven.
Klachten en de wijze van afhandeling wordengeregistreerd en tot en met een jaar na de definitieve afhandeling bewaard.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Editio aanbrengt.
Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer je het met de uitspraak oneens bent, kun je binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. Je klacht zal dan worden behandeld door een onafhankelijke beoordelaar: P.A.J.de Jong, voormalig bestuursvoorzitter WPG Uitgevers. Je wordt dan uitgenodigd om je bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvang je schriftelijk bericht over de uitspraak. De uitspraak van de onafhankelijke beoordelaar is bindend.

Uitzonderingen
Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kun je mailen naar contact@editio.nl met als titel FACTUUR + FACTUURNUMMER